Kategori : Sahabat

26/06/2009 10:03

Abdullah bin Abbas (wafat 68 H)

Abdullah bin Abbas (wafat 68 H) Penulis : Al-Ishabah no.4772 Abdullah bin Abbas adalah sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadist sesudah Sayyidah Aisyah, ia meriwayatkan 1.660 hadits. Dia adalah putera Abbas bin Abdul Mutthalib bin Hasyim, paman Rasulullah dan ibunya adalah Ummul Fadl...

—————

26/06/2009 10:02

Abdullah bin Umar (Wafat 72 H)

Abdullah bin Umar (Wafat 72 H) Penulis : Al-Ishabah no.4825 dan Tahdzib al-Asma’ 1/278 Periwayatan paling banyak berikutnya sesudah Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar. Ia meriwayatkan 2.630 hadits. Abdullah adalah putra khalifah ke dua Umar bin al-Khaththab saudarah kandung Sayiyidah...

—————

26/06/2009 10:01

Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib Penulis : - Khalifah keempat (terakhir) dari al-Khulafa’ ar-Rasyidun (empat khalifah besar); orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak; sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam yang kemudian menjadi menantunya. Ayahnya, Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin...

—————

26/06/2009 09:59

Utsman bin ‘Affan (Wafat 35 H)

Utsman bin ‘Affan (Wafat 35 H) Penulis : Al ‘ilmu wa al Ulama Karya Abu Bakar al Jazairy Nama lengkapnya adalah ‘Utsman bin Affanbin Abi Ash bin Umayah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al Umawy al Qurasy, pada masa Jahiliyah ia dipanggil dengan Abu ‘Amr dan pada masa Islam nama julukannya (kunyah)...

—————

26/06/2009 09:58

Umar bin al-Khaththab (wafat 23 H)

‘Umar bin al-Khaththab (wafat 23 H) Penulis : Tarikh al-Khulafa’ar Rasyidin Imam Suyuthi Nama lengkapnya adalah Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul Izzy bin Rabah bin Qirath bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Luay al-Quraisy al-‘Adawy. Terkadang dipanggil dengan Abu Hafash dan digelari dengan...

—————

26/06/2009 09:55

Abu Bakar Ash-Shiddiiq (11-13 H)

Abu Bakar Ash-Shiddiiq (11-13 H) Penulis : - Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Taim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu`ai bin Ghalib bin Fihr al-Qurasy at-Taimi – radhiyallahu`anhu. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka’ab bin...

—————