AISYAH BINTU ABU BAKAR BELAHAN JIWA RASULULLAH

08/06/2009 13:29

AISYAH BINTU ABU BAKAR BELAHAN JIWA RASULULLAH

AISYAH BINTU ABU BAKAR BELAHAN JIWA RASULULLAH Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah Dialah 'Aisyah bintu Abi Bakr 'Abdillah bin Abi Quhafah 'Utsman bin 'Amir bin 'Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurasyiyyah at-Taimiyyah al-Makkiyyah . Dia...

—————